Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Årsmöte 2021 (digitalt)

Aktivitet Årsmöte 2021 (digitalt)
Arrangör OK Orion
Information

Kallelse till OK Orions årsmöte 2021                                                    

Tid: måndag 1 februari 2021 kl. 18.00 

Plats: Digitalt möte, pga pågående Corona pandemi. Mer information angående hur ni ska koppla upp er kommer att mailas ut till alla anmälda i god tid innan årsmötet. 

Anmälan: Du föranmäler dig senast 31/1 via Eventor eller på mail till sekreterare@okorion.se. Ange i anmälan om du inte har möjlighet att deltaga digitalt så ska vi hitta en lösning på det.

Motioner till årsmötet ska vara inskickade till styrelsen innan de 18/1-21. Maila in era motioner till sekreterare@okorion.se. 

Möteshandlingar till årsmötet så som verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i klubbstugan en vecka innan årsmötet. Dessutom mailas de ut till alla som anmält sig.

Föredragningslista 

1. Mötets öppnande.   

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.  

5. Val av protokolljusterare och rösträknare, tillika ansvariga för att upprättande av röstlängd i händelse av begärd sluten votering.  

6. Föregående årsmötesprotokoll.  

7. Stadgeändringar  

8. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

b) Årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.  

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  

11. Fastställande av medlemsavgifter, tävlingsavgifter och reseersättningar för det kommande budgetåret.  

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.  

13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

14. Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av ett år och sekreterare på två år;  

b) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;  

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;  

d) två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.  

f) rösträtt Blekinge Orienteringsförbund.  

15.  Fastställande av indelning i kommittéer samt stödverksamhetens organisation.  

16. Val av ledamöter i kommittéer och stödverksamheter.   

17. Övriga frågor.  

18. Mötets avslutande.

Hjärtligt välkomna till OK Orions digitala årsmöte 2021! 

Anmälningsstopp söndag 31 januari 2021 klockan 23:59
Starttid måndag 1 februari 2021 klockan 18:00
Kontaktperson Maria Leuenberger
Antal anmälda deltagare 12

Anmälningar

Namn
Anna Carlsson
Per-Ivan Engström
Lars-Ola Larsson
Anders Leopold
Ove Lernå
Magnus Leuenberger
Maria Leuenberger
Johan Myrén
Bo Månsson
Lennart Sohlin
Johan Swartz
Viktor Tovesson

Annonser